རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐོ།

ISBNTitleYearDownload PDF
newsletterརྫོང་ཁའི་ལོ་ཕྱེད་དུས་དེབ།

Dzongkha Biannual Newsletter

2017 PDF file
978-99936-15-28-6རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱད་རིག་གྲོས་བསྡུར།

National Professional Dialogue

2016 PDF file
978-99936-15-29-3རྫོང་ཁའི་ཚོགས་ཚིག་དཔེ་དེབ་རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས།

Rapgai Jϋmang, A Dzongkha Phrasebook

2015 PDF file
978-99936-15-26-2བློ་ཟེ་གསར་རྩོམ་སྔར་སྲོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ།

Lozey

2015 PDF file
978-99936-15-27-9དཔེ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ།

Paytam

2015 PDF file
978-99936-15-24-8དེང༌སང༌ཅ༌ཆས༌ཀྱི༌པར༌རིས༌མིང༌མཛོད།

A Pictorial Terminology Book on Modern Equipment

2015 PDF file
978-99936-15-25-5འབྲུག་གི་བཟོ་རིག་པར་རིས་མིང་མཛོད།

A Pictorial Terminology Book on Traditional Arts and Crafts

2015 PDF file
978-99936-15-23-1ཨིང་རྫོང་གསོ་བའི་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།

English-Dzongkha Bi-lingual Medical Dictionary

2015 PDF file
978-99936-942-0-5ཙཀྐླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་གདན་འཛིན་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་སྙིང་བསྡུས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

A book on Tsakaling Samtencholing

2014 PDF file
9789993615224འབྲུག་གི་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག

Druk Gi Yigkur Namzha, a guide to letter writing

2014 PDF file
201301ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་སྒོ་བྱང་དང་བརྡ་བྱང་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

Report on the Survey of Dzongkha Usage in Signboards of Thimphu Municipality

2013 PDF file
978-99936-15-21-7རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་དེབ་ཆུང་ཚིག་མཛོད།

Dzongkha English Pocket Dictionary

2013 PDF file
978-99936-15-20-2རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ།

Nang Wai Dron me: a Dzongkha Grammer Book

2013 PDF file
978-99936-15-18-7སྔོན་མ་ལས་འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ གླིང་བུའི་གདངས་དབྱངས།

Ling Bui Dang yang:Popular Traditional Terminology

2012 PDF file
978-99936-15-16-3རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ངག་རྒྱུན་དག་པའི་ཁྲུས་ཆུ།

Dzongkha pronunciation: ngak gyün dak pé trü chu

2012 PDF file
978-99936-15-17-0རྫོང་ཁ་སྒྲ་གཅིག་དོན་མང་ཚིག་མཛོད།

Dzongkha Homophone Dictionary

2012 PDF file
978-99936-15-19-4ཨིང་རྫོང་སོ་ནམ་ཐ་སྙད་བསྐལ་པའི་གངས་རི།

English-Dzongkha Agriculture Terminology

2012 PDF file
978-99936-15-15-6འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕྱོགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་སྟོན། དེབ་གསུམ་པ།

Collections of Folk Tales of Bhutan III

2012 PDF file
978-99936-15-14-9འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕྱོགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་སྟོན། དེབ་གཉིས་པ།

collections of Folk Tales of Bhutan II

2012 PDF file
978-99936-15-13-2 འབྲུག་གི་ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཕྱོགས་བསྡེབས་ རྣ་བའི་དགའ་སྟོན། དེབ་དང་པ།

collections of Folk Tales of Bhutan I

2012 PDF file
978-99936-15-12-5གཞུང་འབྲེལ་དུས་ཆེན་ངལ་གསོའི་རྣམ་བཤད།

A Guide to Official Holidays of Bhutan

2011 PDF file
9789993615041ཕལ་སྐད་ཞེ་སའི་རྣམ་གཞག་སྐར་མའི་འོད་ཟེར།

Karmai Özer- a book on Dzongkha Honorifics

2011 PDF file
978-99936-15-11-8རྫོང་ཁ་ཡུ་ནི་ཀོཌ་རིམ་ལུགས་བཙུགས་ཐངས་དང་རིམ་སྒྲིག་ལམ་སྟོན།

A guide to installation and configuration of Unicode Tools for Dzongkha

2011 PDF file
978-99936-15-09-5བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང།

A handbook of Dzongkha and Chöké abbreviations

2011 PDF file
978-99936-15-05-7རྩང་མོའི་ཀི་དེབ་བློ་རིག་མེ་ཏོག

Lorig Meto:an impromptu ballad book

2011 PDF file
978-99936-15-07-1 ཆོས་སྐད་བརྡ་གསར་རྙིང་རྣམ་གཞག་སྦྲང་རྩིའི་བུམ་པ།

A book on ancient tems and their later equivalents

2011 PDF file
978-99936-15-08-8བློ་ཟེ་ལྷའི་པི་ཝང་།

A book on Dzongkha Loze

2011 PDF file
978-99936-15-04-0སྐད་སྒྱུར་ལམ་སྟོན།

A Guide to Translation

2011 PDF file
978-99936-15-06-4རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་སའི་མིང་དེབ་ངག་སྒྲ་གསལ་བྱེད།

Names of Countries and Capitals in Dzongkha

2011 PDF file
978-99936-15-10-1རྫོང་ཁའི་དུས་གསུམ་རབ་གསལ།

A book on Dzongkha Verbs

2011 PDF file
978-99936-765-7-7ཨིང་རྫོང་དངུལ་རྩིས་ཐ་སྙད་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ།

English-Dzongkha Financial Terminology

2010 PDF file
978-99936-765-9-0 གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་།

Basic Level Dzongkha Grammar Textbook

2010 PDF file
978-99936-15-01-9བར་རིམ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་།

Intermediate Level Dzongkha Grammar Textbook

2010 PDF file
978-99936-15-02-6གོང་རིམ་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་།

Advanced Level Dzongkha Grammar Textbook

2010 PDF file
978-99936-765-6-0ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ།

A Comprehensive Chöke-Dzongkha Dictionary

2010 PDF file
978-99936-765-8-4ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་དེབ་ཆུང་ཚིག་མཛོད།

English-Dzongkha Pocket Dictionary

2010 PDF file
99936-663-17-2བློ་གསར་སྒོ་འབྱེད།

Losar Gojyed

2009 PDF file
978-99936663127 བློ་གསར་ཡིག་སྡེབ་ལམ་སྟོན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།

Dawai Ozer: A Dzongkha Spelling Guide for Beginners

2009 PDF file
99936-663-11-8གོང་རིམ་ཡིག་སྡེབ་ལམ་ཧྟོན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

Nyimai Özer: A Spelling Guide for Advanced Learners

2009 PDF file
99936-663-13-6 རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་སྐར་ཚེགས་ཕྲེང་བ།

Kartshok Threngwa: A Book on Dzongkha Synonyms & Antonyms

2009 PDF file
978-99936-765-1-5གཞི་རིམ་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛེད་རིག་པའི་ས་བོན།

Rigpai Sabon: A Dzongkgha Dictionary for Beginners

2009 PDF file
978-99936-765-3-9འབྲིང་རིམ་རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་ཚིག་མཛོད་རིག་པའི་ལོ་འདབ།

Rigpai Lodap: An Intermediate Dzongkha-English Dictionary

2009 PDF file
99936-663-16-3རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྦྱོར་སྡོམ་ཚིག

Yigjor Domtshig

2008 PDF file
2004-1རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས།

A Book on Dzongkha Easy(2004)

2004 PDF file
1999-1བྱ་སྤྲེལ་རྩོད་གཏམ།

Bya-sprel-rtsod-tam

1999 PDF file
1999-2རྫོང་ཁའི་བློ་ཟེ།

Dzongkhai Lozey

1999 PDF file
1999-3རྫོང་ཁའི་འབྲི་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡེབས།

A book on Dzongkha essay Writing

1999 PDF file
1999-4ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྟོགས་བརྗོད།

A book on biography of Phajo Drugum Zhipo

1999 PDF file
1999-5རང་གྲོལ་དང་དབྱངས་སྒྲོན།

Rangdol and Yangdon

1999 PDF file
1999-6ཁྲི་ལོ་༢༥འི་མཛད་རྗེས་དྲན་དེབ།

Silver Jubilee Poems

1999 PDF file
1999-7སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད།

Sumchupa'i Namshad

1999 PDF file
1997-1འབྲུག་གི་ས་ཆའི་མིང་རོ་མཱན་ཤན་སྦྱར།

Samples for Geographical names of Bhutan in Dzongkha and Romanized Dzongkha with brief guidelines.

1997 PDF file
1191-1གཞུང་འབྲེལ་རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་༼འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཡིག་ཐོག་འབྲི་ལུགས་ལམ་སྟོན།

Guide to Official Dzongkha Romanization

1991 PDF file
1990-1ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།

Tshigdoen Kuensel Melong

1990 PDF file
1990-2རྫོང་ཁ་རབ་གསལ་ལམ་བཟང་།

Dzongkha Rabsel Lamzang

1990 PDF file