ཐབས་བྱུས།

  • རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
  • རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་རྫོང་ཨིང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
  • རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ལུང་པའི་ཁ་སྐད་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི། །
  • རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་། དེའི་ཐོག་ལས་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
  • རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།